HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
917,45
-22,71(-2,42%)
908,29
-21,96(-2,36%)
111,78
-2,03(-1,78%)
212,64
-4,42(-2,04%)
54,27
-0,19(-0,35%)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex trân trọng báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau
Tin cũ hơn