HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
988,71
6,93(0,71%)
912,27
4,40(0,48%)
108,09
0,28(0,26%)
197,76
0,56(0,28%)
57,23
0,34(0,60%)

Ngày 30/11/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex đã nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Hà Sâm Định vì lý do cá nhân.
Tin cũ hơn