HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
917,45
-22,71(-2,42%)
908,29
-21,96(-2,36%)
111,78
-2,03(-1,78%)
212,64
-4,42(-2,04%)
54,27
-0,19(-0,35%)

Cổ đông đến trực tiếp Quầy Dịch vụ Chứng khoán Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex để được trợ giúp thực hiện giao dịch chuyển nhượng chứng khoán
Tin cũ hơn