HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
988,71
6,93(0,71%)
912,27
4,40(0,48%)
108,09
0,28(0,26%)
197,76
0,56(0,28%)
57,23
0,34(0,60%)

ART: CBTT về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Artex - 01/06/2018 11:19:00 SA          

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ- HĐQT-ART ngày 01/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART), về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Quỳnh Anh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc ART kể từ ngày 01/06/2018.

 

Chi tiết xin xem thêm file đính kèm tại đây

 

Trân trọng cảm ơn!

30/11/2018 ART: CBTT đơn xin từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát
29/11/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
29/11/2018 ART: CBTT Từ nhiệm thành viên HĐQT
26/11/2018 ART: CBTT Nghị quyết của ĐHĐCĐ Về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
02/11/2018 ART: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
02/11/2018 ART: CBTT về việc Sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh