HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
987,57
16,99(1,75%)
926,09
14,29(1,57%)
106,11
-0,19(-0,18%)
193,93
0,76(0,40%)
55,54
0,07(0,12%)

ART: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Artex - 29/11/2018 1:43:06 CH          

Kính gửi Quý cổ đông,

 

Căn cứ Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐQT-ART ngày 29/11/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex trân trọng công bố thông tin về việc bầu Bà Hương Trần Kiều Dung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex kể từ ngày 29/11/2018.

 

Chi tiết xin xem thêm file đính kèm tại đây

 

Trân trọng cảm ơn!

 

30/11/2018 ART: CBTT đơn xin từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát
29/11/2018 ART: CBTT Từ nhiệm thành viên HĐQT
26/11/2018 ART: CBTT Nghị quyết của ĐHĐCĐ Về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
02/11/2018 ART: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
02/11/2018 ART: CBTT về việc Sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh