HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
987,57
16,99(1,75%)
926,09
14,29(1,57%)
106,11
-0,19(-0,18%)
193,93
0,76(0,40%)
55,54
0,07(0,12%)

ART: CBTT Từ nhiệm thành viên HĐQT

Artex - 29/11/2018 10:01:20 SA          

Kính gửi Quý cổ đông,

 

Ngày 29/11/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex đã nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của các ông bà sau:

 

  • Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
  • Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh – Thành viên Hội đồng Quản trị.

 

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex và quy định của pháp luật, Ông Nguyễn Thanh Bình và Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh không còn tư cách thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex kể từ ngày 29/11/2018.

 

Chi tiết toàn văn nội dung theo văn bản đính kèm tại đây.

 

Trân trọng cảm ơn!

30/11/2018 ART: CBTT đơn xin từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát
29/11/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
26/11/2018 ART: CBTT Nghị quyết của ĐHĐCĐ Về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
02/11/2018 ART: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
02/11/2018 ART: CBTT về việc Sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh