HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
902,71
4,41(0,49%)
860,30
2,35(0,27%)
101,87
0,09(0,09%)
182,52
0,25(0,14%)
53,18
0,16(0,30%)

ART: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Artex - 02/11/2018 5:51:00 CH          

Kính gửi Quý cổ đông,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex công bố tài liệu về việc “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Chi tiết toàn văn nội dung theo văn bản đính kèm tại đây

 

Trân trọng cảm ơn!

30/11/2018 ART: CBTT đơn xin từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát
29/11/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
29/11/2018 ART: CBTT Từ nhiệm thành viên HĐQT
26/11/2018 ART: CBTT Nghị quyết của ĐHĐCĐ Về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
02/11/2018 ART: CBTT về việc Sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh