HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
902,71
4,41(0,49%)
860,30
2,35(0,27%)
101,87
0,09(0,09%)
182,52
0,25(0,14%)
53,18
0,16(0,30%)

ART: CBTT về việc Sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Artex - 02/11/2018 4:52:06 CH          

Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-UBCK ngày 02/11/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex công bố thông tin về  việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex như sau:

 

      - Họ tên: Nguyễn Quỳnh Anh

      - Chức danh: Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

 

Chi tiết xin xem thêm file đính kèm tại đây

 

Trân trọng cảm ơn!

30/11/2018 ART: CBTT đơn xin từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát
29/11/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
29/11/2018 ART: CBTT Từ nhiệm thành viên HĐQT
26/11/2018 ART: CBTT Nghị quyết của ĐHĐCĐ Về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
02/11/2018 ART: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản