HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
988,71
6,93(0,71%)
912,27
4,40(0,48%)
108,09
0,28(0,26%)
197,76
0,56(0,28%)
57,23
0,34(0,60%)

ART: CBTT người được ủy quyền CBTT

Artex - 23/10/2018 5:46:00 CH          
Căn cứ giấy ủy quyền số 2310/ UQ-ART ngày 23/10/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex về việc ủy quyền CBTT:
 
- Người được ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh
 
- Chức vụ: Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro
 
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 23/10/2018
 
- Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày 23/10/2018 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.
 
Chi tiết xin xem thêm file đính kèm tại đây.
 
Trân trọng cảm ơn!
30/11/2018 ART: CBTT đơn xin từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát
29/11/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
29/11/2018 ART: CBTT Từ nhiệm thành viên HĐQT
26/11/2018 ART: CBTT Nghị quyết của ĐHĐCĐ Về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
02/11/2018 ART: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
02/11/2018 ART: CBTT về việc Sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh