{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}

1. Chuyên viên cấp cao pháp chế và quan hệ cổ đông (số lượng: 01)

 

Mô tả công việc :

 

 • Tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý cổ đông, hoạt động lưu ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;
 • Chuẩn bị hồ sơ và tài liệu cho hoạt động quản trị của công ty: danh sách cổ đông, tài liệu ĐHCĐ, hồ sơ lưu ký, đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán;
 • Soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu phục vụ quan hệ cổ đông, truyền thông. Hỗ trợ việc công bố thông tin
 • Hỗ trợ các nghiệp vụ lưu ký và quản lý cổ đông đối với khách hàng, nhà đầu tư khi có yêu cầu
 • Tư vấn và chủ động đề xuất với Trưởng phòng, Ban Tổng Giám đốc về các lĩnh vực pháp lý liên quan đến quản trị công ty và quan hệ cổ đông;
 • Đảm bảo chất lượng, tính chính xác và đúng hạn của các công việc liên quan, báo cáo nội bộ công ty, các báo cáo cho các cơ quan bên ngoài có liên quan theo quy định của Pháp luật Việt Nam;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

 

2. Chuyên viên cấp cao dịch vụ cho vay ký quỹ (số lượng: 03)

 

Mô tả công việc :

 

 • Theo dõi các chứng từ phát sinh giao dịch hằng ngày như phiếu lệnh, hợp đồng giao dịch ký quỹ, sổ lệnh…; Theo dõi và kiểm tra số dư chứng khoán, phong tỏa/giải tỏa chứng khoán;· Thực hiện quản trị tín dụng, hạn mức vay và các tỷ lệ ký quỹ giao dịch hàng ngày; Thực hiện phát vay, thu nợ;
 • Cập nhật thông tin hàng ngày về kinh tế vĩ mô, triển vọng ngành, diễn biến thị trường, thông tin về doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch; lập báo cáo tóm tắt cho khách hàng và nội bộ; cảnh báo các nguy cơ và rủi ro về hoạt động cho vay ký quỹ và dịch vụ tài chính;
 • Đề xuất danh mục CP cho vay ký quỹ, các tỷ lệ cho vay ký quỹ, và cập nhật, sửa đổi quy chế, quy trình liên quan đến hoạt động cho vay ký quỹ theo định kỳ và theo thực tế diễn biến thị trường;
 • Thực hiện các báo cáo nội bộ, báo cáo với cơ quan quản lý thị trường về hoạt động cho vay ký quỹ, hoạt động dịch vụ tài chính khác theo quy định;
 • Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của Khách hàng/các Bộ phận tác nghiệp liên quan về Dịch vụ tài chính theo quy định;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.Các công việc khác theo sự phân công của Ban Tổng Giám đốc.

 

3. Chuyên viên cấp cao nghiệp vụ Bảo lãnh và Phát hành (số lượng: 03)

 

Mô tả công việc :

 

 • Xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy trình nghiệp vụ bảo lãnh và phát hành
 • Thu thập thông tin doanh nghiệp, khảo sát, đánh giá và xây dựng các hồ sơ tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp là khách hàng của Công ty bao gồm: tư vấn tài chính, tư vấn M&A, tư vấn huy động vốn thông qua phát hành chứng khoán, tư vấn cổ phần hóa, tư vấn niêm yết, bảo lãnh phát hành….
 • Thực hiện dịch vụ khác hàng liên quan đến nghiệp vụ bảo lãnh và phát hành: Tư vấn khách hàng về việc sử dụng dịch vụ; Thương thảo, đàm phán hợp đồng với khách hàng; Thực hiện các công việc nghiệp vụ bảo lãnh khách hàng
 • Xây dựng các hồ sơ, mẫu biểu liên quan đến nghiệp vụ
 • Hoàn thành và lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ
 • Quan hệ khách hàng
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.Các công việc khác theo sự phân công của Ban Tổng Giám đốc

 

4. Chuyên viên Phân tích chứng khoán (số lượng: 03)

 

Mô tả công việc :

 

 • Thực hiện các công việc liên quan đến nghiên cứu phân tích cổ phiếu, ngành, thị trường.
 • Tiếp xúc khách hàng, thiết lập và duy trì quan hệ với các doanh nghiệp, thực hiện đi thăm doanh nghiệp để thu thập và xử lý thông tin nhằm thực hiện các báo cáo phân tích cổ phiếu, ngành.
 • Thu thập, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin tài chính của ngành, các công ty niêm yết và chưa niêm yết.
 • Phát hiện và đề xuất, khuyến nghị cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết, chưa niêm yết.
 • Thực hiện các báo cáo nghiên cứu, phân tích cổ phiếu, ngành phục vụ cho tư vấn đầu tư hoặc hỗ trợ nhà đầu tư.
 • Tham gia thực hiện các buổi hội thảo, thuyết trình để đưa ra các đánh giá phân tích và nhận định tình hình thị trường chứng khoán và các khuyến nghị đầu tư có liên quan.
 • Hỗ trợ đánh giá danh mục chứng khoán cho vay ký quỹ:
 • Nghiên cứu về doanh nghiệp, nhận diện rủi ro đối với chứng khoán được cho vay ký quỹ phù hợp với định hướng kinh doanh cũng như đảm bảo quản trị rủi ro;
 • Các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý trực tiếp
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận. Các công việc khác theo sự phân công của Ban Tổng Giám đốc.

 

5. Chuyên viên tư vấn Tài chính Doanh nghiệp (số lượng: 03)

 

Mô tả công việc :

 

 • Tìm kiếm khách hàng, tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp
 • Thực hiện thu thập thông tin doanh nghiệp, khảo sát, đánh giá và xây dựng các hồ sơ tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp là khách hàng của Công ty bao gồm: tư vấn tài chính, tư vấn M&A, tư vấn huy động vốn thông qua phát hành chứng khoán, tư vấn cổ phần hóa, tư vấn niêm yết, bảo lãnh phát hành….
 • Thực hiện các hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp (bao gồm: tư vấn cổ phần hóa, tư vấn niêm yết, tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, tư vấn M&A, tư vấn bảo lãnh phát hành ….và các dịch vụ có liên quan khác khi phát sinh);
 • Thực hiện các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến hồ sơ tư vấn với các cơ quan quản lý (Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán,…)
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục sau khi được cấp phép.  
 • Chăm sóc quản lý khách hàng được phân công phụ trách;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận. Các công việc khác theo sự phân công của Ban Tổng Giám đốc.

 

6. Chuyên viên lưu ký (số lượng: 02)

 

Mô tả công việc :

 

 • Hướng dẫn về các thủ tục nộp/rút/chuyển khoản tiền; ứng trước/hoàn ứng tiền bán chứng khoán của Khách hàng;
 • Hướng dẫn về các thủ tục lưu ký chứng khoán tại Công ty;
 • Tiếp nhận giao dịch và chuyển nhượng cổ phiếu OTC;
 • Theo dõi các chứng từ phát sinh giao dịch hằng ngày như phiếu lệnh, hợp đồng giao dịch ký quỹ, sổ lệnh…;
 • Theo dõi và kiểm tra số dư chứng khoán, phong tỏa/giải tỏa chứng khoán;
 • Thực hiện và kiểm tra việc chốt quyền; thực hiện quyền;
 • Lập các báo cáo, thông báo về lưu ký chứng khoán, tài khoản giao dịch chứng khoán, thông tin cập nhật mới của nhà đầu tư;
 • Tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động lưu ký chứng khoán với Trung tâm lưu lý chứng khoán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;·
 • Đề xuất xây dựng, kiểm soát, cải tiến quy trình, chính sách, biểu mẫu cần thiết cho các dịch vụ liên quan đến Lưu ký chứng khoán;
 • Hỗ trợ chăm sóc, tư vấn dịch vụ tới Khách hàng
 • Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận..

 

7. Chuyên viên Kiểm soát nội bộ (Số lượng 02)

 

Mô tả Công việc

 

 • Xây dựng và triển khai thực hiện quy định, quy trình liên quan đến hoạt động Kiểm soát nội bộ trong phạm vi toàn Công ty;
 • Xây dựng kế hoạch kiểm tra kiểm soát hàng năm;
 • Tổ chức công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung và theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện hệ thống các quy chế, quy trình hoạt động, thủ tục của các phòng, Bộ phận Công ty.
 • Rà soát và cập nhật các lĩnh vực cụ thể có rủi ro đồng thời tham mưu, chủ động kiểm soát các hạng mục gây rủi ro trong kinh doanh; xác định rủi ro trọng yếu, đề xuất các công cụ hạn chế rủi ro, tham mưu các hoạt động nhằm nâng cao khả năng chống rủi ro của Công ty;
 • Thực hiện công việc kiểm soát, dự báo, cảnh báo và đề xuất giải quyết các vấn đề trong phạm vi công tác của phòng Kiểm soát nội bộ
 • Giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm tra: Giúp cấp quản lý đánh giá việc thực hiện các giải pháp khắc phục rủi ro đã được duyệt.
 • Kiểm tra và giám sát theo kế hoạch, chuyên đề đã được phê duyệt: Kiểm tra theo nội dung đề cương hoặc chuyên đề đã được phê duyệt;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

 

Yêu Cầu Công Việc

 

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính Ngân hàng/kế toán/kiểm toán
 • Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro hoặc kiểm soát nội bộ trong lĩnh vực chứng khoán; ngân hàng.
 • Có chứng chỉ kế toán viên/ kiểm toán viên.
 • Kỹ năng tương tác nội bộ xuất sắc
 • Thành thạo vi tính văn phòng, Anh văn trình độ B trở lên

 

YÊU CẦU CHUNG:

 

1. Yêu cầu chung:

 • Năng động, nhiệt tình và chủ động, sáng tạo trong công việc
 • Trung thực, tận tâm, có trách nhiệm cao với công việc, sẵn sàng làm việc với cường độ cao, trong môi trường cạnh tranh, năng động, sáng tạo.
 • Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt; Khả năng thuyết trình tốt.

 

2. Yêu cầu về trình độ, năng lực chuyên môn

 

 • Tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học chuyên ngành có liên quan đến Kinh tế, Tài chính, Đầu tư, Quản trị doanh nghiệp
 • Đối với vị trí 4,6: Kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, chứng khoán, 2 năm trong công ty chứng khoán ở vị trí tương đương
 • Đối với vị trí 1,2,3,5: Kinh nghiệm ít nhất 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, chứng khoán, 3 năm trong công ty chứng khoán ở vị trí tương đương
 • Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán (ưu tiên với vị trí 1, bắt buộc đối với vị trí 2 và 3,4,5,6)
 • Am hiểu về pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, chứng khoán. Nắm vững các kiến thức, quy định có liên quan chứng khoán theo phạm vi công việc được giao quản lý;
 • Kỹ năng trình bày, giao tiếp, phân tích, viết bản tin, báo cáo, đề xuất tốt;
 • Sử dụng tốt các phần mềm vi tính văn phòng
 • Tiếng Anh thành thạo
 • Ưu tiên nhân sự có bằng CFA,ACCA

 

Riêng với vị trí 3

 

 • Đã tham gia trực tiếp các thương vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. Ưu tiên ứng viên đã lãnh đạo độc lập các dự án bảo lãnh phát hành
 • Có kinh nghiệm xây dựng sản phẩm bảo lãnh phát hành và các sản phầm tài chính khác
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm tại các vị trí thuộc bộ phận tư vấn tài chính doanh nghiệp, tín dụng doanh nghiệp, phân tích, đầu tư tại các tổ chức tài chính/công ty chứng khoán
 • Có khả năng thuyết phục, bán hàng với các đối tượng khách hàng doanh nghiệp và các định chế tài chính;

 

QUYỀN LỢI

 

 • Nhân viên được lựa chọn sẽ có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến, đánh giá thực hiện công việc rõ ràng và chế độ đãi ngộ thỏa đáng;
 • Tháng lương thứ 13, thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh;
 • Hưởng bảo hiểm sức khỏe bổ sung cho nhân viên;
 • Được đóng BHXH-YT-TN theo quy định của Luật Lao động và chế độ phúc lợi của Công ty;
 • Được đài thọ các chi phí phát sinh khi tham gia các khóa đào tạo theo yêu cầu công việc hàng năm;
 • Được đài thọ toàn bộ chi phí khi tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty.

Tệp đính kèm:   {{news.AttachedFileName}} 
Tin liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX

Địa chỉ: Tầng 5, FLC Lanmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Phone:024 3936 8366 Fax:024 3936 8377 Email:contact@artexsc.com.vn