HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
1059,73
17,94(1,72%)
1054,09
19,33(1,87%)
124,31
2,29(1,88%)
241,62
4,58(1,93%)
58,50
1,05(1,83%)

ART: Thông báo về việc được chấp thuận đăng ký giao dịch và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu ART

Artex - 26/07/2017 5:29:21 CH          

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ART. 

Chi tiết xin xem file đính kèm

 

Cổ phiếu ART được chấp thuận đăng ký giao dịch

 

Thông báo ngày chào sàn cổ phiếu ART

 

 

Trân trọng,

10/02/2018 ART: Công bố thông tin về Đại hội Cổ đông thường niên Artex năm 2018
10/02/2018 ART: CBTT Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty
26/01/2018 ART: THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
12/01/2018 ART: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
10/01/2018 ART: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
06/01/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc