HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
1044,86
-35,88(-3,32%)
1018,97
-35,02(-3,32%)
120,12
-6,19(-4,90%)
223,49
-12,57(-5,33%)
55,64
-1,42(-2,49%)

ART: Công bố thông tin về việc điều chỉnh vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Artex - 25/12/2017 2:51:34 CH          

Kính gửi Quý Cổ đông,

Căn cứ theo giấy phép điều chỉnh số 59/GPĐC-UBCK ngày 25/12/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ArtexSC) trân trọng công bố thông tin về việc điều chỉnh vốn điều lệ tại ArtexSC

 

Chi tiết xin xem thêm tại đây

 

Trân trọng cảm ơn!

18/04/2018 ART: CBTT Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán
18/04/2018 ART: CBTT Quyết định sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Tp.HCM do thay đổi địa chỉ chi nhánh
04/04/2018 ART: CBTT về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
28/02/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua giao dịch với người có liên quan
10/02/2018 ART: Công bố thông tin về Đại hội Cổ đông thường niên Artex năm 2018
10/02/2018 ART: CBTT Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Ban kiểm soát Công ty