HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
828,93
1,21(0,15%)
817,39
0,55(0,07%)
109,08
-0,34(-0,31%)
201,07
-0,50(-0,25%)
54,54
0,30(0,56%)
Nếu loại trừ giao dịch đột biến của NTP thì khối ngoại tại HNX vẫn bán ròng 14 tỷ đồng.
Tin cũ hơn