HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
1004,74
9,20(0,92%)
971,18
8,48(0,88%)
115,06
0,86(0,75%)
212,25
2,29(1,09%)
52,99
0,53(1,01%)
Tra cứu lịch sự kiện
Mã CK: Loại sự kiện:
Từ:
Đến:
Danh sách các sự kiện
144 sự kiện được tìm thấy
Ngày GD KHQ
Ngày đăng ký
Ngày thực thi
Mã CK Sự kiện
28/09/2018 01/10/2018 22/10/2018 DBH Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 270đ/CP
28/09/2018 01/10/2018 22/10/2018 HMH Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
28/09/2018 01/10/2018 16/10/2018 HBW Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 520đ/CP
28/09/2018 01/10/2018 16/10/2018 UPC Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 1200đ/CP
28/09/2018 01/10/2018 09/10/2018 NBP Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, tỷ lệ 1020đ/CP
28/09/2018 01/10/2018 05/10/2018 SPB Lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh quy mô Dự án đầu tư dây chuyền kéo sợi từ 2 vạn cọc thành 3 vạn cọc thuộc Dự án đầu tư mở rộng 01 nhà máy kéo sợi mới 2 tầng
27/09/2018 28/09/2018 28/12/2018 DAG Cổ phiếu thưởng năm 2018 cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 20:1
27/09/2018 28/09/2018 26/10/2018 DAG Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
27/09/2018 28/09/2018 25/10/2018 KPF Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 350đ/CP
27/09/2018 28/09/2018 25/10/2018 KPF Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 650đ/CP
27/09/2018 28/09/2018 22/10/2018 HTV Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 1200đ/CP
27/09/2018 28/09/2018 18/10/2018 ST8 Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP
27/09/2018 28/09/2018 15/10/2018 SEA Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
27/09/2018 28/09/2018 11/10/2018 IKH Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 450đ/CP
27/09/2018 28/09/2018 10/10/2018 NNB Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 54,96đ/CP
27/09/2018 28/09/2018   BTP Lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền bổ sung từ lợi nhuận còn lại đến ngày 31/12/2017
26/09/2018 27/09/2018 23/10/2018 VLB Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
26/09/2018 27/09/2018 10/10/2018 THG Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, tỷ lệ 1200đ/CP
26/09/2018 27/09/2018 08/10/2018 BLN Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 230đ/CP
26/09/2018 27/09/2018   PNC Lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018