HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
828,93
1,21(0,15%)
817,39
0,55(0,07%)
109,08
-0,34(-0,31%)
201,07
-0,50(-0,25%)
54,54
0,30(0,56%)
Tra cứu lịch sự kiện
Mã CK: Loại sự kiện:
Từ:
Đến:
Danh sách các sự kiện
103 sự kiện được tìm thấy
Ngày GD KHQ
Ngày đăng ký
Ngày thực thi
Mã CK Sự kiện
31/10/2017 01/11/2017 01/02/2018 DXG Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1
31/10/2017 01/11/2017 30/11/2017 KHA Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
31/10/2017 01/11/2017 27/11/2017 CSV Tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, tỷ lệ 600đ/CP
31/10/2017 01/11/2017 22/11/2017 TPH Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
31/10/2017 01/11/2017   KHA Lấy ý kiến cổ đông về việc hủy niêm yết tự nguyện trên HOSE
30/10/2017 31/10/2017 30/11/2017 LLM Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 225đ/CP
30/10/2017 31/10/2017 07/11/2017 IVS Lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyển của Đại hội đồng cổ đông
30/10/2017 31/10/2017   ADS Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 3:1, giá 17000đ/CP
27/10/2017 30/10/2017 20/11/2017 CTF Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
27/10/2017 30/10/2017 15/11/2017 SJD Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 2300đ/CP
24/10/2017 25/10/2017 15/11/2017 ASP Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 200đ/CP
24/10/2017 25/10/2017 15/11/2017 BTV Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 600đ/CP
24/10/2017 25/10/2017 13/11/2017 RTB Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
24/10/2017 25/10/2017 10/11/2017 PGS Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
23/10/2017 24/10/2017 15/11/2017 PPS Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 1420đ/CP
23/10/2017 24/10/2017 10/11/2017 IN4 Tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
23/10/2017 24/10/2017   PIS Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
23/10/2017 24/10/2017   DCT Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
20/10/2017 23/10/2017 23/01/2018 SCR Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
20/10/2017 23/10/2017 01/11/2017 VHF Lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua việc hợp tác đầu tư dự án tại 9A Vĩnh Tuy + 780 Minh Khai và Km 10 Văn Điển