HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
1059,73
17,94(1,72%)
1054,09
19,33(1,87%)
124,31
2,29(1,88%)
241,62
4,58(1,93%)
58,50
1,05(1,83%)
Tra cứu lịch sự kiện
Mã CK: Loại sự kiện:
Từ:
Đến:
Danh sách các sự kiện
183 sự kiện được tìm thấy
Ngày GD KHQ
Ngày đăng ký
Ngày thực thi
Mã CK Sự kiện
28/02/2018 01/03/2018 27/04/2018 REE Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 1600đ/CP
28/02/2018 01/03/2018 05/04/2018 TCS Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
28/02/2018 01/03/2018 05/04/2018 FPT Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
28/02/2018 01/03/2018 31/03/2018 VNM Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
28/02/2018 01/03/2018 29/03/2018 REE Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
28/02/2018 01/03/2018 24/03/2018 APL Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
28/02/2018 01/03/2018 15/03/2018 DHT Tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
28/02/2018 01/03/2018   DHT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
28/02/2018 01/03/2018   TDH Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
28/02/2018 01/03/2018   TDS Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
28/02/2018 01/03/2018   PJS Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
28/02/2018 01/03/2018   DXP Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
27/02/2018 28/02/2018 28/05/2018 VND Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
27/02/2018 28/02/2018 28/05/2018 TTZ Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3
27/02/2018 28/02/2018 27/04/2018 ADC Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 1400đ/CP
27/02/2018 28/02/2018 24/04/2018 ADC Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
27/02/2018 28/02/2018 22/04/2018 TNG Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
27/02/2018 28/02/2018 19/04/2018 THT Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
27/02/2018 28/02/2018 16/04/2018 VMC Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 10000đ/CP
27/02/2018 28/02/2018 02/04/2018 TTZ Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 200đ/CP