HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
917,45
-22,71(-2,42%)
908,29
-21,96(-2,36%)
111,78
-2,03(-1,78%)
212,64
-4,42(-2,04%)
54,27
-0,19(-0,35%)
Tra cứu lịch sự kiện
Mã CK: Loại sự kiện:
Từ:
Đến:
Danh sách các sự kiện
76 sự kiện được tìm thấy
Ngày GD KHQ
Ngày đăng ký
Ngày thực thi
Mã CK Sự kiện
28/12/2017 29/12/2017 31/01/2018 SBA Tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 800đ/CP
26/12/2017 27/12/2017 20/01/2018 IDV Đại hôi cổ đông thường niên năm 2018
25/12/2017 26/12/2017 26/01/2018 AGF Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
22/12/2017 25/12/2017   VCF Lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
21/12/2017 22/12/2017 24/01/2018 DPM Tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
20/12/2017 21/12/2017   VLB Lấy ý kiến cổ đông về việc phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
19/12/2017 20/12/2017 12/01/2018 PNJ Tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, tỷ lệ 800đ/CP
19/12/2017 20/12/2017 11/01/2018 DIG Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
19/12/2017 20/12/2017   PMP Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
19/12/2017 20/12/2017   SII Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
19/12/2017 20/12/2017   DOC Lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua chuyển nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
18/12/2017 19/12/2017 03/01/2018 ITD Tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 600đ/CP
18/12/2017 19/12/2017 25/12/2017 VJC Lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức dự kiến của năm 2017
15/12/2017 18/12/2017 08/01/2018 SPC Tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 700đ/CP
15/12/2017 18/12/2017 29/12/2017 MTS Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
15/12/2017 18/12/2017 20/12/2017 VIB Lấy ý kiến cổ đông về việc tạm thời trích LNST để lập quỹ ĐTPT
15/12/2017 18/12/2017   TV4 Lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
15/12/2017 18/12/2017   ASA Đại hội cổ đông bất thường lần 2/2017
14/12/2017 15/12/2017 19/01/2018 KBE Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
14/12/2017 15/12/2017 28/12/2017 CDN Tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP