HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
980,95
18,79(1,95%)
966,86
21,75(2,30%)
112,11
1,53(1,38%)
200,21
4,91(2,52%)
52,02
0,34(0,66%)
Tra cứu lịch sự kiện
Mã CK: Loại sự kiện:
Từ:
Đến:
Danh sách các sự kiện
259 sự kiện được tìm thấy
Ngày GD KHQ
Ngày đăng ký
Ngày thực thi
Mã CK Sự kiện
29/06/2018 02/07/2018 02/10/2018 VJC Trả cổ tức đợt 4/2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
29/06/2018 02/07/2018 02/10/2018 MHC Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
29/06/2018 02/07/2018 27/07/2018 MHC Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
28/06/2018 29/06/2018 29/09/2018 TLH Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
28/06/2018 29/06/2018 07/08/2018 TRS Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP
28/06/2018 29/06/2018 25/07/2018 GAS Trả cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP
28/06/2018 29/06/2018 10/07/2018 TRS Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP
28/06/2018 29/06/2018 10/07/2018 CKD Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP
27/06/2018 28/06/2018 10/07/2018 THT Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 700đ/CP
25/06/2018 26/06/2018 26/09/2018 TNG Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
25/06/2018 26/06/2018 10/07/2018 CMP Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
22/06/2018 25/06/2018 25/07/2018 SAL Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 9,37đ/CP
22/06/2018 25/06/2018 20/07/2018 MIM Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
22/06/2018 25/06/2018 16/07/2018 NET Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP
22/06/2018 25/06/2018 11/07/2018 GND Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, tỷ lệ 900đ/CP
22/06/2018 25/06/2018 09/07/2018 SSN Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
22/06/2018 25/06/2018 09/07/2018 DCL Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
22/06/2018 25/06/2018 30/06/2018 VT8 Lấy ý kiến cổ đông về việc một số nội dung theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
22/06/2018 25/06/2018   IPA Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
21/06/2018 22/06/2018 13/07/2018 PVR Lấy ý kiến cổ đông về việc đổi tên Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam thành Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội