HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
918,12
3,83(0,42%)
888,20
2,55(0,29%)
103,37
0,36(0,35%)
186,28
1,52(0,82%)
51,66
0,06(0,12%)
Tra cứu lịch sự kiện
Mã CK: Loại sự kiện:
Từ:
Đến:
Danh sách các sự kiện
22 sự kiện được tìm thấy
Ngày GD KHQ
Ngày đăng ký
Ngày thực thi
Mã CK Sự kiện
14/11/2018 15/11/2018 05/12/2018 GMC Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
09/11/2018 12/11/2018 27/11/2018 SHX Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
08/11/2018 09/11/2018 14/11/2018 PRO Lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
07/11/2018 08/11/2018   VNG Lấy ý kiến cổ đông về việc tạm ứng cổ tức năm 2018
06/11/2018 07/11/2018 28/11/2018 SEA Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, tỷ lệ 200đ/CP
06/11/2018 07/11/2018   STG Lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua tái cơ cấu khối kinh doanh Logistics và phương án tổ chức lại Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam
02/11/2018 05/11/2018 05/02/2019 GKM Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
02/11/2018 05/11/2018 28/11/2018 COM Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
02/11/2018 05/11/2018   DXG Lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ
01/11/2018 02/11/2018 17/01/2019 TIX Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
01/11/2018 02/11/2018 14/12/2018 TIX Tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
01/11/2018 02/11/2018 20/11/2018 VNI Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2018
01/11/2018 02/11/2018 19/11/2018 MST Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
01/11/2018 02/11/2018 16/11/2018 PGS Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
01/11/2018 02/11/2018 14/11/2018 KHA Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
01/11/2018 02/11/2018 14/11/2018 KHA Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
01/11/2018 02/11/2018 12/11/2018 SD3 Lấy ý kiến cổ đông về việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
01/11/2018 02/11/2018   TVP Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
01/11/2018 02/11/2018   PXC Lấy ý kiến cổ đông về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty
01/11/2018 02/11/2018   BLF Lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ