HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
961,28
6,70(0,70%)
927,70
5,36(0,58%)
107,68
1,09(1,02%)
195,71
2,98(1,55%)
53,59
0,29(0,55%)
HND - Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
Mã chứng khoán:
HND
Loại sự kiện:
Đại hội cổ đông bất thường
Ngày chốt:
07/12/2018
Ngày đăng ký:
10/12/2018
Ngày thực thi:
28/12/2018
Chi tiết

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HND của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng như sau:


1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2018
3. Lý do và mục đích: 
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/12/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. Địa chỉ: Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
          - Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.