HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
987,57
16,99(1,75%)
926,09
14,29(1,57%)
106,11
-0,19(-0,18%)
193,93
0,76(0,40%)
55,54
0,07(0,12%)
TTZ - Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
Mã chứng khoán:
TTZ
Loại sự kiện:
Đại hội cổ đông bất thường
Ngày chốt:
07/12/2018
Ngày đăng ký:
10/12/2018
Ngày thực thi:
25/12/2018
Chi tiết

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTZ của CTCP Đầu tư Xây dưng và Công nghệ Tiến Trung như sau:


1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2018
3. Lý do và mục đích:
     * tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/12/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
+ Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
+ Phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.