HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
987,57
16,99(1,75%)
926,09
14,29(1,57%)
106,11
-0,19(-0,18%)
193,93
0,76(0,40%)
55,54
0,07(0,12%)
SJD - Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP
Mã chứng khoán:
SJD
Loại sự kiện:
Cổ tức bằng tiền
Ngày chốt:
07/12/2018
Ngày đăng ký:
10/12/2018
Ngày thực thi:
29/03/2019
Chi tiết
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:Công ty Cổ phần Thuỷ Điện Cần Đơn
Tên chứng khoánCổ phiếu Công ty Cổ phần Thuỷ Điện Cần Đơn
Mã chứng khoán: SJD
Mã ISIN:VN000000SJD1
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch:HOSE
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2018
Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
Tỷ lệ thực hiện:   Đợt 2 (20%): 29/03/2019
Địa điểm thực hiện:
a/ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn - Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Bình Phước (vào các ngày làm việc trong tuần) đợt 1 từ ngày 24/12/2018, đợt 2 từ ngày 29/03/2019 và xuất trình CMND.