HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
902,71
4,41(0,49%)
860,30
2,35(0,27%)
101,87
0,09(0,09%)
182,52
0,25(0,14%)
53,18
0,16(0,30%)
VNG - Lấy ý kiến cổ đông về việc tạm ứng cổ tức năm 2018
Mã chứng khoán:
VNG
Loại sự kiện:
Lấy ý kiến cổ đông
Ngày chốt:
07/11/2018
Ngày đăng ký:
08/11/2018
Ngày thực thi:
Chi tiết
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (mã CK: VNG) như sau:
 
Tên chứng khoánCổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công
Mã chứng khoán: VNG
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch:HOSE
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/11/2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2018
Lý do và mục đích:  Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Thời gian dự kiến thực hiện: Trong tháng 11/2018
Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công – 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Nội dung lấy ý kiến:
- Tạm ứng cổ tức năm 2018:
+ Mức tạm ứng cổ tức dự  kiến: 5% vốn điều lệ;
+ Hình thức: chia cổ tức bằng tiền mặt;
+ Thời gian dự kiến chia cổ  tức: tháng 12/2018, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định thời gian cụ thể, thực hiện các thủ tục và thực hiện việc chia cổ tức đúng quy định, bảo đảm hoàn thành đợt tạm ứng cổ tức sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.