HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
902,71
4,41(0,49%)
860,30
2,35(0,27%)
101,87
0,09(0,09%)
182,52
0,25(0,14%)
53,18
0,16(0,30%)
STG - Lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua tái cơ cấu khối kinh doanh Logistics và phương án tổ chức lại Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam
Mã chứng khoán:
STG
Loại sự kiện:
Lấy ý kiến cổ đông
Ngày chốt:
06/11/2018
Ngày đăng ký:
07/11/2018
Ngày thực thi:
Chi tiết
Sở GDCK TP.HCM thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (mã CK: STG) như sau:
 
Tên chứng khoánCổ phiếu Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam
Mã chứng khoán: STG
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch:HOSE
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/11/2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/11/2018
Lý do và mục đích : Thực hiện lấy  ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: TCPH thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam, địa chỉ: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến:
+ Thông qua tái cơ cấu khối kinh doanh Logistics và phương án tổ chức lại Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam.
+ Thông qua đổi tên và sửa đổi Điều lệ  Công ty.
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.