HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
1004,74
9,20(0,92%)
971,18
8,48(0,88%)
115,06
0,86(0,75%)
212,25
2,29(1,09%)
52,99
0,53(1,01%)
DNM - Lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh sau của Tổng Công Ty
Mã chứng khoán:
DNM
Loại sự kiện:
Lấy ý kiến cổ đông
Ngày chốt:
13/10/2017
Ngày đăng ký:
16/10/2017
Ngày thực thi:
14/11/2017
Chi tiết

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNM của TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO như sau:


1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: (i) Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh sau của Tổng Công Ty:
Ngành nghề: Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác
Chi tiết: Đảm nhận công tác hậu cần cho các chương trình tiếp nhận và phân phối hàng viện trợ
Phương án điều chỉnh: Điều chỉnh nội dung chi tiết của ngành, nghề
Lý do: Điều chỉnh ngành nghề, kinh doanh của Tổng Công Ty cho phù hợp với thực tế hoạt động của Tổng Công Ty.
          - Nội dung xin ý kiến: (ii) Sửa đổi nội dung Điều Lệ Tổng Công Ty như sau:
Sửa đổi nội dung tại Khoản 1 Điều 3 của Điều Lệ của Tổng Công Ty tương ứng với việc sửa đổi nội dung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công Ty tại mục (i) ở trên như sau:
“…
Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Tổng Công Ty
1. Lĩnh vực kinh doanh của Tổng Công Ty là:
6. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác Chi tiết: Đảm nhận công tác hậu cần cho các chương trình tiếp nhận và phân phối hàng viện trợ: 8890
          - Nội dung xin ý kiến: (iii) Cập nhật và ban hành Điều Lệ mới:
Cập nhật và hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Lệ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kể từ ngày ban hành Điều Lệ gần đây nhất cho đến nay.
          - Thời gian thực hiện: Ngày hết hạn nhận phiếu ý kiến: 14/11/2017
          - Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco, số 105 Hùng Vương, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng