HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
980,95
18,79(1,95%)
966,86
21,75(2,30%)
112,11
1,53(1,38%)
200,21
4,91(2,52%)
52,02
0,34(0,66%)
NLG - Lấy ý kiến cổ đông về việc phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu
Mã chứng khoán:
NLG
Loại sự kiện:
Lấy ý kiến cổ đông
Ngày chốt:
13/10/2017
Ngày đăng ký:
16/10/2017
Ngày thực thi:
30/11/2017
Chi tiết

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:


- Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
- Mã chứng khoán : NLG
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/10/2017
- Ngày đăng ký cuối cùng : 16/10/2017
1) Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện: 01:01 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: không trễ hơn ngày 30/11/2017
- Địa điểm thực hiện: thư lấy ý kiến được gửi về trụ sở Công ty tại số 6 Nguyễn
Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến: Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.