HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
1004,74
9,20(0,92%)
971,18
8,48(0,88%)
115,06
0,86(0,75%)
212,25
2,29(1,09%)
52,99
0,53(1,01%)
DAG - Cổ phiếu thưởng năm 2017 cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 20:1
Mã chứng khoán:
DAG
Loại sự kiện:
Cổ tức bằng cổ phiếu
Ngày chốt:
13/10/2017
Ngày đăng ký:
16/10/2017
Ngày thực thi:
16/01/2018
Chi tiết

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:


- Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á
- Mã chứng khoán : DAG
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/10/2017
- Ngày đăng ký cuối cùng : 16/10/2017
- Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:
- Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.094.202 cổ phiếu
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần. Số tiền mà công ty bỏ ra để mua lại số cổ phiếu lẻ phát sinh này sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.
Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 126 cổ phần, với tỷ lệ quyền là 5%, số cổ phiếu được nhận cho cổ đông A là (126x1):20=6,3 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 6 cổ phiếu và 3.000 đồng bằng tiền mặt cho 0,3 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu lẻ này sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Địa điểm thực hiện:
 Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bổ sung cổ phiếu tại văn phòng giao dịch của Công ty vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh thư.