HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
1004,74
9,20(0,92%)
971,18
8,48(0,88%)
115,06
0,86(0,75%)
212,25
2,29(1,09%)
52,99
0,53(1,01%)
DAG - Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
Mã chứng khoán:
DAG
Loại sự kiện:
Cổ tức bằng tiền
Ngày chốt:
13/10/2017
Ngày đăng ký:
16/10/2017
Ngày thực thi:
10/11/2017
Chi tiết

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:


- Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á
- Mã chứng khoán : DAG
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/10/2017
- Ngày đăng ký cuối cùng : 16/10/2017
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian thực hiện: 10/11/2017
- Địa điểm thực hiện:
 Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng giao dịch của Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/11/2017 và xuất trình chứng minh thư.