HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
988,71
6,93(0,71%)
912,27
4,40(0,48%)
108,09
0,28(0,26%)
197,76
0,56(0,28%)
57,23
0,34(0,60%)

Biểu phí dịch vụ chứng khoán ARTEX áp dụng kể từ thời điểm 17.01.2013

 

DỊCH VỤ

MỨC PHÍ

MÔI GIỚI

Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ

Theo Tổng giá trị giao dịch trong ngày

1

Dưới 100 triệu VNĐ

0.25%

2

Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu VNĐ

0.2%

3

Từ 500 triệu VNĐ trở lên

0.15%

LƯU KÝ

1

Lưu ký chứng khoán trong tài khoản

0.5 đồng/ cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/ tháng

2

Chuyển khoản để thực hiện thanh toán giao dịch BÁN chứng khoán

0.5 đồng/ chứng khoán/ 1 lần chuyển khoản/ 1 mã chứng khoán.

TÀI KHOẢN

1

Mở tài khoản

Miễn phí

2

Đóng tài khoản trong nước

50.000đ/tài khoản

3

Đóng tài khoản nước ngoài

500.000đ/ tài khoản

4

Chuyển khoản để tất toán tài khoản

0,5 đồng / chứng khoán / 1 lần chuyển khoản / 1 mã chứng khoán

(tối đa không quá 500.000 đồng / 1 lần / 1 mã chứng khoán)