HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
722,14
2,58(0,36%)
691,76
2,44(0,35%)
91,37
1,47(1,64%)
166,56
3,86(2,37%)
57,52
-0,14(-0,24%)
 
Sự kiện
Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex trân trọng Công bố thông tin thay đổi sở hữu cổ đông lớn ngày 22/11/2016