HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
653,53
2,04(0,31%)
615,00
-1,26(-0,20%)
79,41
0,07(0,09%)
142,70
0,61(0,43%)
57,16
0,10(0,18%)
 
Sự kiện
Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex trân trọng Công bố thông tin thay đổi sở hữu cổ đông lớn ngày 22/11/2016