HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
691,36
4,21(0,61%)
639,32
3,90(0,61%)
83,74
0,73(0,88%)
149,81
1,56(1,05%)
54,00
0,46(0,87%)
 
Sự kiện
Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex trân trọng Công bố thông tin thay đổi sở hữu cổ đông lớn ngày 22/11/2016