HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
690,99
4,27(0,62%)
672,40
3,23(0,48%)
84,90
0,58(0,69%)
154,02
2,05(1,35%)
56,53
0,04(0,07%)
 
Sự kiện
Đáng chú ý, khoảng 22 triệu CP FPT được giao dịch thỏa thuận đã khiến thanh khoản sáng nay tăng vọt